ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು (ಪಠ್ಯ, ಶ್ರವ್ಯ, ಚಿತ್ರ, ವಿಡಿಯೋ) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂದೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೇ ಭಾರತವಾಣಿ ಯೋಜನೆ. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಸರ್ವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಸ್ಪಂದನಶೀಲ ವಿನ್ಯಾಸಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ; ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

Latest books

अपनी भाषा में पोस्ट देखने के लिए भाषा का चयन करें | Select Language to view all books in your language :

सभी भाषाओं में नवीनतम पोस्ट | Latest posts from all the languages

अपनी भाषा में पोस्ट देखने के लिए भाषा का चयन करें | Select Language to view all books in your language :

Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 130968 bytes) in /home/bharat2016/public_html/wp-includes/class-wp-query.php on line 887