ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ:

Filter the list bellow:

Available for ಭಾಷೆ

1. A fundamental Glossary of Broadcasting (English-Hindi)

A fundamental Glossary of Broadcasting (English-Hindi)

This Dictionary:

2. Agriculture – A Fundamental Glossary (English – Hindi) (CSTT)

Agriculture – A Fundamental Glossary (English – Hindi) (CSTT)

This Dictionary:

3. Angami-English-Hindi Dictionary

Angami-English-Hindi Dictionary

This Dictionary:

4. Ao-English-Hindi Dictionary

Ao-English-Hindi Dictionary

This Dictionary:

5. Apatani-English-Hindi Dictionary

Apatani-English-Hindi Dictionary

This Dictionary:

6. Botany : A Fundamental Glossary (English-Hindi) (CSTT)

Botany : A Fundamental Glossary (English-Hindi) (CSTT)

This Dictionary:

7. Champoo Nudigannadi (Kannada)

Champoo Nudigannadi (Kannada)

This Dictionary:

8. Common Medical Terms and Phrases (English-Tamil-Hindi) (CSTT)

Common Medical Terms and Phrases (English-Tamil-Hindi) (CSTT)

This Dictionary:

9. Computer Tantrajnana Padavivarana Kosha (English-Kannada)

Computer Tantrajnana Padavivarana Kosha (English-Kannada)

This Dictionary:

10. Definitional Dictionary of Environmental Science (English-Hindi) (CSTT)

Definitional Dictionary of Environmental Science (English-Hindi) (CSTT)

This Dictionary:

11. Definitional Dictionary of Library and Information Sciences (English-Hindi)

Definitional Dictionary of Library and Information Sciences (English-Hindi)

This Dictionary:

12. Definitional Dictionary of Petroleum Technology (English-Hindi) (CSTT)

Definitional Dictionary of Petroleum Technology (English-Hindi) (CSTT)

This Dictionary:

13. Definitional Dictionary of Petroleum Technology (Hindi-English) (CSTT)

Definitional Dictionary of Petroleum Technology (Hindi-English) (CSTT)

This Dictionary:

14. Definitional Dictionary of Psychology (English-Hindi) (CSTT)

Definitional Dictionary of Psychology (English-Hindi) (CSTT)

This Dictionary:

15. English-Angami Bilingual Dictionary (CIIL)

English-Angami Bilingual Dictionary (CIIL)

This Dictionary:

16. English-Ao Bilingual Dictionary (CIIL)

English-Ao Bilingual Dictionary (CIIL)

This Dictionary:

17. English-Assamese-Bodo Trilingual Dictionary (IIT-Guwahati)

English-Assamese-Bodo Trilingual Dictionary (IIT-Guwahati)

This Dictionary:

18. English-Kannada Nighantu (University of Mysore)

English-Kannada Nighantu (University of Mysore)

This Dictionary:

19. Fundamental Administrative Terminology (English-Asamiya) (CSTT)

Fundamental Administrative Terminology (English-Asamiya) (CSTT)

This Dictionary:

20. Fundamental Administrative Terminology (English-Bengali) (CSTT)

Fundamental Administrative Terminology (English-Bengali) (CSTT)

This Dictionary:

21. Fundamental Administrative Terminology (English-Bodo) (CSTT))

Fundamental Administrative Terminology (English-Bodo) (CSTT))

This Dictionary:

22. Fundamental Administrative Terminology (English-Dogri) (CSTT)

Fundamental Administrative Terminology (English-Dogri) (CSTT)

This Dictionary:

23. Fundamental Administrative Terminology (English-Gujarati) (CSTT)

Fundamental Administrative Terminology (English-Gujarati) (CSTT)

This Dictionary:

24. Fundamental Administrative Terminology (English-Hindi) (CSTT)

Fundamental Administrative Terminology (English-Hindi) (CSTT)

This Dictionary:

25. Fundamental Administrative Terminology (English-Kannada) (CSTT)

Fundamental Administrative Terminology (English-Kannada) (CSTT)

This Dictionary:

26. Fundamental Administrative Terminology (English-Konkani) CSTT)

Fundamental Administrative Terminology (English-Konkani) CSTT)

This Dictionary:

27. Fundamental Administrative Terminology (English-Maithili) (CSTT)

Fundamental Administrative Terminology (English-Maithili) (CSTT)

This Dictionary:

28. Fundamental Administrative Terminology (English-Malayalam) (CSTT)

Fundamental Administrative Terminology (English-Malayalam) (CSTT)

This Dictionary:

29. Fundamental Administrative Terminology (English-Manipuri) (CSTT)

Fundamental Administrative Terminology (English-Manipuri) (CSTT)

This Dictionary:

30. Fundamental Administrative Terminology (English-Marathi) (CSTT)

Fundamental Administrative Terminology (English-Marathi) (CSTT)

This Dictionary:

31. Fundamental Administrative Terminology (English-Nepali) (CSTT)

Fundamental Administrative Terminology (English-Nepali) (CSTT)

This Dictionary:

32. Fundamental Administrative Terminology (English-Odia) (CSTT)

Fundamental Administrative Terminology (English-Odia) (CSTT)

This Dictionary:

33. Fundamental Administrative Terminology (English-Punjabi) (CSTT)

Fundamental Administrative Terminology (English-Punjabi) (CSTT)

This Dictionary:

34. Fundamental Administrative Terminology (English-Santali) (CSTT)

Fundamental Administrative Terminology (English-Santali) (CSTT)

This Dictionary:

35. Fundamental Administrative Terminology (English-Sindhi) (CSTT)

Fundamental Administrative Terminology (English-Sindhi) (CSTT)

This Dictionary:

36. Fundamental Administrative Terminology (English-Tamil) (CSTT)

Fundamental Administrative Terminology (English-Tamil) (CSTT)

This Dictionary:

37. Fundamental Administrative Terminology (English-Telugu) (CSTT)

Fundamental Administrative Terminology (English-Telugu) (CSTT)

This Dictionary:

38. Fundamental Administrative Terminology (English-Urdu) (CSTT)

Fundamental Administrative Terminology (English-Urdu) (CSTT)

This Dictionary:

39. Fundamental Glossary Of Political Science (English-Hindi) (CSTT)

Fundamental Glossary Of Political Science (English-Hindi) (CSTT)

This Dictionary:

40. Glossary of Botany (English-Odia)

Glossary of Botany (English-Odia)

This Dictionary:

41. Glossary of Cell Biology (English-Hindi) (CSTT)

Glossary of Cell Biology (English-Hindi) (CSTT)

This Dictionary:

42. Glossary of Commerce (English-Odia)

Glossary of Commerce (English-Odia)

This Dictionary:

43. Glossary of Electronics (English-Hindi)

Glossary of Electronics (English-Hindi)

This Dictionary:

44. Glossary of Geography (English-Hindi)

Glossary of Geography (English-Hindi)

This Dictionary:

45. Glossary of Geophysics Terms (English-Hindi) (CSTT)

Glossary of Geophysics Terms (English-Hindi) (CSTT)

This Dictionary:

46. Glossary of History (English-Hindi)

Glossary of History (English-Hindi)

This Dictionary:

47. Glossary of Operational Research (English-Hindi)

Glossary of Operational Research (English-Hindi)

This Dictionary:

48. Glossary of Political Science (English-Bodo) (CSTT)

Glossary of Political Science (English-Bodo) (CSTT)

This Dictionary:

49. Glossary of Psychology (UPDATED) (English-Hindi)

Glossary of Psychology (UPDATED) (English-Hindi)

This Dictionary:

50. Glossary of Zoology (English-Odia)

Glossary of Zoology (English-Odia)

This Dictionary:

51. Halagannada Padasampada (Kannada)

Halagannada Padasampada (Kannada)

This Dictionary:

52. Hindi Laghu Ratnakosha

Hindi Laghu Ratnakosha

This Dictionary:

53. Hindi-Kannada-English Trilingual Dictionary (CHD)

Hindi-Kannada-English Trilingual Dictionary (CHD)

This Dictionary:

54. Jeevashastra Paribhashika Shabdhakosha (English – Kannada)

Jeevashastra Paribhashika Shabdhakosha (English – Kannada)

This Dictionary:

55. Kannada-English Dictionary & Word Usage (CIIL)

Kannada-English Dictionary & Word Usage (CIIL)

This Dictionary:

56. Keetashastra Paribhashika Shabdakosha (English – Kannada)

Keetashastra Paribhashika Shabdakosha (English – Kannada)

This Dictionary:

57. Konkani Ratnakosha

Konkani Ratnakosha

This Dictionary:

58. Konyak-English-Hindi Dictionary

Konyak-English-Hindi Dictionary

This Dictionary:

59. Krishi Rasayanashastra Paribhashika Shabdakosha (English – Kannada) (UAS-B)

Krishi Rasayanashastra Paribhashika Shabdakosha (English – Kannada) (UAS-B)

This Dictionary:

60. Krishi Rasayanashastra Shabdartha Nirupanavali (English-Kannada)

Krishi Rasayanashastra Shabdartha Nirupanavali (English-Kannada)

This Dictionary:

61. Learners Glossary of Sociology (English-Hindi)

Learners Glossary of Sociology (English-Hindi)

This Dictionary:

62. Malayalam-English Dictionary & Word Usage (CIIL)

Malayalam-English Dictionary & Word Usage (CIIL)

This Dictionary:

63. Malto-English-Hindi Dictionary

Malto-English-Hindi Dictionary

This Dictionary:

64. Navakarnataka Vijnana Tantrajnana Padasampada (2011)

Navakarnataka Vijnana Tantrajnana Padasampada (2011)

This Dictionary:

65. Odia-Ho sabdakosh

Odia-Ho sabdakosh

This Dictionary:

66. Odia-Khadia Dictionary

Odia-Khadia Dictionary

This Dictionary:

67. Odia-Kui sabdakosh

Odia-Kui sabdakosh

This Dictionary:

68. Odia-Munda Sabdakosh

Odia-Munda Sabdakosh

This Dictionary:

69. Odia-Oraon-Kisan sabdakosh

Odia-Oraon-Kisan sabdakosh

This Dictionary:

70. Odia-Saura sabdakosh

Odia-Saura sabdakosh

This Dictionary:

71. Pampana Nudigani (Kannada)

Pampana Nudigani (Kannada)

This Dictionary:

72. Physics : A Fundamental Glossary (English-Hindi) (CSTT)

Physics : A Fundamental Glossary (English-Hindi) (CSTT)

This Dictionary:

73. Physics Learners Glossary (English-Hindi) (CSTT)

Physics Learners Glossary (English-Hindi) (CSTT)

This Dictionary:

74. Quality Control Glossary (English-Hindi) (CSTT)

Quality Control Glossary (English-Hindi) (CSTT)

This Dictionary:

75. Quality Control Glossary (Hindi-English) (CSTT)

Quality Control Glossary (Hindi-English) (CSTT)

This Dictionary:

76. Sankshipta Kannada Nighantu (Kannada Sahitya Parishattu)

Sankshipta Kannada Nighantu (Kannada Sahitya Parishattu)

This Dictionary:

77. Sanskrit-Hindi Electronic Dictionary (JNU)

Sanskrit-Hindi Electronic Dictionary (JNU)

This Dictionary:

78. Sasyashastra Paribhashika Shabdhakosha (English – Kannada)

Sasyashastra Paribhashika Shabdhakosha (English – Kannada)

This Dictionary:

79. Space Science Glossary (English – Hindi) (CSTT)

Space Science Glossary (English – Hindi) (CSTT)

This Dictionary:

80. Tamil-English Dictionary (CIIL)

Tamil-English Dictionary (CIIL)

This Dictionary:

81. Telugu-English Dictionary & Word Usage (CIIL)

Telugu-English Dictionary & Word Usage (CIIL)

This Dictionary:

82. अरबी-हिंदी कोश Arabi-Hindi-Kosh (CHD)

अरबी-हिंदी कोश Arabi-Hindi-Kosh (CHD)

This Dictionary:

83. A Book on Administrative Phraseology : Gujarati (Enlarged Edition)

A Book on Administrative Phraseology : Gujarati (Enlarged Edition)

This Dictionary:

84. A Dictionary : Part-1 (Hindustani & English), Part-2 (English & Hindustani)

A Dictionary : Part-1 (Hindustani & English), Part-2 (English & Hindustani)

This Dictionary:

85. A Dictionary of Kashmiri Proverbs

A Dictionary of Kashmiri Proverbs

This Dictionary:

86. A Dictionary of Manipuri Verbs

A Dictionary of Manipuri Verbs

This Dictionary:

87. A New Hindustani-English Dictionary

A New Hindustani-English Dictionary

This Dictionary:

88. Administrative -Legal Terminology (English-Gujarati)

Administrative -Legal Terminology (English-Gujarati)

This Dictionary:

89. Agriculture : A Fundamental Glossary (English-Hindi)

Agriculture : A Fundamental Glossary (English-Hindi)

This Dictionary:

90. An Adiwasi Oriya-Telugu-English Dictionary

An Adiwasi Oriya-Telugu-English Dictionary

This Dictionary:

91. Anglo-Lotha Vocabulary

Anglo-Lotha Vocabulary

This Dictionary:

92. Barind Anchaler Bhasha O Shabdakosh | বরিন্দ অঞ্চলের ভাষা ও শব্দকোষ

Barind Anchaler Bhasha O Shabdakosh | বরিন্দ অঞ্চলের ভাষা ও শব্দকোষ

This Dictionary:

93. Bengali-Nepali Dictionary | বাংলা নেপালি অভিধান | बङ्गला नेपाली शब्दकोश

Bengali-Nepali Dictionary | বাংলা নেপালি অভিধান | बङ्गला नेपाली शब्दकोश

This Dictionary:

94. Bhashavigyan Paribhasha Kosh (English-Hindi) Part 1 (CSTT)

Bhashavigyan Paribhasha Kosh (English-Hindi) Part 1 (CSTT)

This Dictionary:

95. Biology : Learners Glossary (English-Hindi)

Biology : Learners Glossary (English-Hindi)

This Dictionary:

96. Biotechnology : A Fundamental Glossary (English-Hindi)

Biotechnology : A Fundamental Glossary (English-Hindi)

This Dictionary:

97. Botany : A Fundamental Glossary (English-Hindi)

Botany : A Fundamental Glossary (English-Hindi)

This Dictionary:

98. Broadcast : Technical Terminology (English-Hindi)

Broadcast : Technical Terminology (English-Hindi)

This Dictionary:

99. Brokskat-Urdu-Hindi-English Dictionary

Brokskat-Urdu-Hindi-English Dictionary

This Dictionary:

100. Chemistry : A Fundamental Glossary (English-Hindi)

Chemistry : A Fundamental Glossary (English-Hindi)

This Dictionary:

101. Chemistry : Learners Glossary (English-Hindi)

Chemistry : Learners Glossary (English-Hindi)

This Dictionary:

102. Classified Recall Vocabulary in Bengali | বাংলায় শ্রেণীবদ্ধ পুনরাহ্বান শব্দভান্ডার

Classified Recall Vocabulary in Bengali | বাংলায় শ্রেণীবদ্ধ পুনরাহ্বান শব্দভান্ডার

This Dictionary:

103. Classified Recall Vocabulary in Malayalam

Classified Recall Vocabulary in Malayalam

This Dictionary:

104. Common Medical Terms and Phrases (English-Tamil-Hindi)

Common Medical Terms and Phrases (English-Tamil-Hindi)

This Dictionary:

105. Comprehensive Glossary of Technical Terms : Humanities & Social Sciences (English-Hindi) Vol 1 & 2

Comprehensive Glossary of Technical Terms : Humanities & Social Sciences (English-Hindi) Vol 1 & 2

This Dictionary:

106. Comprehensive Glossary of Technical Terms : Medical Sciences (English-Hindi)

Comprehensive Glossary of Technical Terms : Medical Sciences (English-Hindi)

This Dictionary:

107. Comprehensive Glossary of Technical Terms : Science (English-Hindi) Vol 1 & 2

Comprehensive Glossary of Technical Terms : Science (English-Hindi) Vol 1 & 2

This Dictionary:

108. Comprehensive Glossary of Zoology (English-Hindi)

Comprehensive Glossary of Zoology (English-Hindi)

This Dictionary:

109. Computer Science Glossary (English-Hindi)

Computer Science Glossary (English-Hindi)

This Dictionary:

110. Consolidated Defence Glossary (English-Hindi)

Consolidated Defence Glossary (English-Hindi)

This Dictionary:

111. Definitional Dictionary of Archeology (English-Hindi)

Definitional Dictionary of Archeology (English-Hindi)

This Dictionary:

112. Definitional Dictionary of Cell Biology (English-Hindi)

Definitional Dictionary of Cell Biology (English-Hindi)

This Dictionary:

113. Definitional Dictionary of Dramatics-Film and Television (English-Hindi)

Definitional Dictionary of Dramatics-Film and Television (English-Hindi)

This Dictionary:

114. Definitional Dictionary of Psychology (English-Hindi)

Definitional Dictionary of Psychology (English-Hindi)

This Dictionary:

115. Dungri Bhili Pictorial Glossary

Dungri Bhili Pictorial Glossary

This Dictionary:

116. English-Malayalam Bilingual Dictionary

English-Malayalam Bilingual Dictionary

This Dictionary:

117. English-Mizo Dictionary

English-Mizo Dictionary

This Dictionary:

118. Environmental Science : A Fundamental Glossary (English-Hindi)

Environmental Science : A Fundamental Glossary (English-Hindi)

This Dictionary:

119. Farhang-e-Istalahat | Glossary of Technical Terms : Geography (English-Urdu)

Farhang-e-Istalahat | Glossary of Technical Terms : Geography (English-Urdu)

This Dictionary:

120. Farhang-e-Istalahat | Glossary of Technical Terms : History and Political Science (English-Urdu)

Farhang-e-Istalahat | Glossary of Technical Terms : History and Political Science (English-Urdu)

This Dictionary:

121. Farhang-e-Istalahat | Glossary of Technical Terms : Mathematics for Higher Second Level (English-Urdu)

Farhang-e-Istalahat | Glossary of Technical Terms : Mathematics for Higher Second Level (English-Urdu)

This Dictionary:

122. Farhang-e-Istalahat | Glossary of Technical Terms : Administration (English-Urdu)

Farhang-e-Istalahat | Glossary of Technical Terms : Administration (English-Urdu)

This Dictionary:

123. Farhang-e-Istalahat | Glossary of Technical Terms : Physics (English-Urdu)

Farhang-e-Istalahat | Glossary of Technical Terms : Physics (English-Urdu)

This Dictionary:

124. Fundamental Administrative Terminology (English – Konkani) | मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-कोंकणी)

Fundamental Administrative Terminology (English – Konkani) | मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-कोंकणी)

This Dictionary:

125. Fundamental Administrative Terminology (English-Bangla)

Fundamental Administrative Terminology (English-Bangla)

This Dictionary:

126. Fundamental Administrative Terminology (English-Bodo)

Fundamental Administrative Terminology (English-Bodo)

This Dictionary:

127. Fundamental Administrative Terminology (English-Gujarati)

Fundamental Administrative Terminology (English-Gujarati)

This Dictionary:

128. Fundamental Administrative Terminology (English-Gujarati) | મૂળભૂત વહીવટી પરિભાષા (અંગ્રેજી-ગુજરાતી)

Fundamental Administrative Terminology (English-Gujarati) | મૂળભૂત વહીવટી પરિભાષા (અંગ્રેજી-ગુજરાતી)

This Dictionary:

129. Fundamental Administrative Terminology (English-Kannada)

Fundamental Administrative Terminology (English-Kannada)

This Dictionary:

130. Fundamental Administrative Terminology (English-Kashmiri)

Fundamental Administrative Terminology (English-Kashmiri)

This Dictionary:

131. Fundamental Administrative Terminology (English-Maithili)

Fundamental Administrative Terminology (English-Maithili)

This Dictionary:

132. Fundamental Administrative Terminology (English-Malayalam)

Fundamental Administrative Terminology (English-Malayalam)

This Dictionary:

133. Fundamental Administrative Terminology (English-Manipuri)

Fundamental Administrative Terminology (English-Manipuri)

This Dictionary:

134. Fundamental Administrative Terminology (English-Marathi)

Fundamental Administrative Terminology (English-Marathi)

This Dictionary:

135. Fundamental Administrative Terminology (English-Nepali)

Fundamental Administrative Terminology (English-Nepali)

This Dictionary:

136. Fundamental Administrative Terminology (English-Odia)

Fundamental Administrative Terminology (English-Odia)

This Dictionary:

137. Fundamental Administrative Terminology (English-Punjabi)

Fundamental Administrative Terminology (English-Punjabi)

This Dictionary:

138. Fundamental Administrative Terminology (English-Santhali)

Fundamental Administrative Terminology (English-Santhali)

This Dictionary:

139. Fundamental Administrative Terminology (English-Sindhi)

Fundamental Administrative Terminology (English-Sindhi)

This Dictionary:

140. Fundamental Administrative Terminology (English-Tamil)

Fundamental Administrative Terminology (English-Tamil)

This Dictionary:

141. Fundamental Administrative Terminology (English-Telugu)

Fundamental Administrative Terminology (English-Telugu)

This Dictionary:

142. Fundamental Administrative Terminology (English-Urdu)

Fundamental Administrative Terminology (English-Urdu)

This Dictionary:

143. Fundamental Glossary of Archaeology and Architecture (English-Hindi)

Fundamental Glossary of Archaeology and Architecture (English-Hindi)

This Dictionary:

144. Fundamental Glossary of Commerce (English-Hindi)

Fundamental Glossary of Commerce (English-Hindi)

This Dictionary:

145. Fundamental Glossary of Electronics (English-Hindi)

Fundamental Glossary of Electronics (English-Hindi)

This Dictionary:

146. Fundamental Glossary of Geography (English-Hindi)

Fundamental Glossary of Geography (English-Hindi)

This Dictionary:

147. Fundamental Glossary of Mathematics (English-Hindi)

Fundamental Glossary of Mathematics (English-Hindi)

This Dictionary:

148. Fundamental Glossary of Mechanical Engineering (English-Hindi)

Fundamental Glossary of Mechanical Engineering (English-Hindi)

This Dictionary:

149. Fundamental Glossary Of Political Science (English-Hindi)

Fundamental Glossary Of Political Science (English-Hindi)

This Dictionary:

150. Galo-English Dictionary

Galo-English Dictionary

This Dictionary:

151. Gamit Pictorial Glossary (English-Gamit)

Gamit Pictorial Glossary (English-Gamit)

This Dictionary:

152. Ganith Paribhasha Khosh (Definitional Dictionary of Mathematics) (English-Hindi)

Ganith Paribhasha Khosh (Definitional Dictionary of Mathematics) (English-Hindi)

This Dictionary:

153. Glossary Geophysics Terms (English-Hindi)

Glossary Geophysics Terms (English-Hindi)

This Dictionary:

154. Glossary of Administrative Terms (Hindi-English)

Glossary of Administrative Terms (Hindi-English)

This Dictionary:

155. Glossary of Applied Geology Terms (English-Hindi)

Glossary of Applied Geology Terms (English-Hindi)

This Dictionary:

156. Glossary of Ayurveda (Sanskrit-English)

Glossary of Ayurveda (Sanskrit-English)

This Dictionary:

157. Glossary of Botany (English-Odia)

Glossary of Botany (English-Odia)

This Dictionary:

158. Glossary of Capital Market and Associated Terminology (English-Hindi)

Glossary of Capital Market and Associated Terminology (English-Hindi)

This Dictionary:

159. Glossary of Cell and Molecular Biology (Hindi-English)

Glossary of Cell and Molecular Biology (Hindi-English)

This Dictionary:

160. Glossary of Chemical Engineering (English-Hindi)

Glossary of Chemical Engineering (English-Hindi)

This Dictionary:

161. Glossary of Chemistry (English-Hindi)

Glossary of Chemistry (English-Hindi)

This Dictionary:

162. Glossary of Commerce (English-Bodo)

Glossary of Commerce (English-Bodo)

This Dictionary:

163. Glossary of Commerce (English-Odia)

Glossary of Commerce (English-Odia)

This Dictionary:

164. Glossary of Economics (English-Bodo)

Glossary of Economics (English-Bodo)

This Dictionary:

165. Glossary of Economics (English-Odia)

Glossary of Economics (English-Odia)

This Dictionary:

166. Glossary of Education (English-Bodo)

Glossary of Education (English-Bodo)

This Dictionary:

167. Glossary of Electronics (English-Hindi)

Glossary of Electronics (English-Hindi)

This Dictionary:

168. Glossary of Evaluation Terms (Urdu-English-Urdu)

Glossary of Evaluation Terms (Urdu-English-Urdu)

This Dictionary:

169. Glossary of Forestry (English-Hindi)

Glossary of Forestry (English-Hindi)

This Dictionary:

170. Glossary of General Geology Terms (English-Hindi)

Glossary of General Geology Terms (English-Hindi)

This Dictionary:

171. Glossary Of History (English-Hindi)

Glossary Of History (English-Hindi)

This Dictionary:

172. Glossary of Home Science (English-Hindi)

Glossary of Home Science (English-Hindi)

This Dictionary:

173. Glossary of Information Technology (English-Hindi)

Glossary of Information Technology (English-Hindi)

This Dictionary:

174. Glossary of Linguistics (English-Hindi And Hindi-English)

Glossary of Linguistics (English-Hindi And Hindi-English)

This Dictionary:

175. Glossary of Mining and Geology (English-Hindi)

Glossary of Mining and Geology (English-Hindi)

This Dictionary:

176. Glossary of Operations Research (English-Hindi)

Glossary of Operations Research (English-Hindi)

This Dictionary:

177. Glossary of Parliamentary Affairs (English-Hindi)

Glossary of Parliamentary Affairs (English-Hindi)

This Dictionary:

178. Glossary of Plasma Physics (English-Hindi)

Glossary of Plasma Physics (English-Hindi)

This Dictionary:

179. Glossary of Political Science (English-Bodo)

Glossary of Political Science (English-Bodo)

This Dictionary:

180. Glossary of Political Science (English-Odia)

Glossary of Political Science (English-Odia)

This Dictionary:

181. Glossary of Psychology (Updated) (English-Hindi)

Glossary of Psychology (Updated) (English-Hindi)

This Dictionary:

182. Glossary of Semiconductor (English-Hindi)

Glossary of Semiconductor (English-Hindi)

This Dictionary:

183. Glossary of Zoology (English-Hindi-Bodo)

Glossary of Zoology (English-Hindi-Bodo)

This Dictionary:

184. Glossary of Zoology (English-Odia)

Glossary of Zoology (English-Odia)

This Dictionary:

185. Graded Vocabularies With Usage for Urdu Learners

Graded Vocabularies With Usage for Urdu Learners

This Dictionary:

186. Halayudh Kosh (Sanskrit)

Halayudh Kosh (Sanskrit)

This Dictionary:

187. Hindi-English-Nepali Trilingual Dictionary

Hindi-English-Nepali Trilingual Dictionary

This Dictionary:

188. Hindi-Kashmiri Common Vocabulary

Hindi-Kashmiri Common Vocabulary

This Dictionary:

189. Hindi-Malayalam Vyavaharik Laghu Kosh | हिंदी- मलयाळम् व्यावहारिक लघु कोश

Hindi-Malayalam Vyavaharik Laghu Kosh | हिंदी- मलयाळम् व्यावहारिक लघु कोश

This Dictionary:

190. Hindi-Tamil Common Vocabulary

Hindi-Tamil Common Vocabulary

This Dictionary:

191. Hindi-Telugu Common Vocabulary

Hindi-Telugu Common Vocabulary

This Dictionary:

192. Hindi-Wagdi-Hindi Students Dictionary

Hindi-Wagdi-Hindi Students Dictionary

This Dictionary:

193. Home Science : A Fundamental Glossary (English-Hindi)

Home Science : A Fundamental Glossary (English-Hindi)

This Dictionary:

194. Jalavayu Vigyan Shabdavali (Glossary of Climatology) (English-Hindi)

Jalavayu Vigyan Shabdavali (Glossary of Climatology) (English-Hindi)

This Dictionary:

195. Journalism & Printing (English-Hindi)

Journalism & Printing (English-Hindi)

This Dictionary:

196. Kalyani Kosh : Maithili-English Dictionary (कल्याणी कोश: मैथिली-अंग्रेजी शब्द कोश)

Kalyani Kosh : Maithili-English Dictionary (कल्याणी कोश: मैथिली-अंग्रेजी शब्द कोश)

This Dictionary:

197. Kannada Nighantu by Kannada Sahitya Parishattu (Kannada-Kannada) Volume 2 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು (ಸಂಪುಟ ೨)

Kannada Nighantu by Kannada Sahitya Parishattu (Kannada-Kannada) Volume 2 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು (ಸಂಪುಟ ೨)

This Dictionary:

198. Kannada Nighantu by Kannada Sahitya Parishattu (Kannada-Kannada) Volume 3 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು (ಸಂಪುಟ ೩)

Kannada Nighantu by Kannada Sahitya Parishattu (Kannada-Kannada) Volume 3 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು (ಸಂಪುಟ ೩)

This Dictionary:

199. Kannada Nighantu by Kannada Sahitya Parishattu (Kannada-Kannada) Volume 4 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು (ಸಂಪುಟ ೪)

Kannada Nighantu by Kannada Sahitya Parishattu (Kannada-Kannada) Volume 4 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು (ಸಂಪುಟ ೪)

This Dictionary:

200. Kannada Nighantu by Kannada Sahitya Parishattu (Kannada-Kannada) Volume 1 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು (ಸಂಪುಟ ೧)

Kannada Nighantu by Kannada Sahitya Parishattu (Kannada-Kannada) Volume 1 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು (ಸಂಪುಟ ೧)

This Dictionary:

201. Kannada Nighantu by Kannada Sahitya Parishattu (Kannada-Kannada) Volume 5 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು (ಸಂಪುಟ ೫)

Kannada Nighantu by Kannada Sahitya Parishattu (Kannada-Kannada) Volume 5 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು (ಸಂಪುಟ ೫)

This Dictionary:

202. Kannada Nighantu by Kannada Sahitya Parishattu (Kannada-Kannada) Volume 6 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು (ಸಂಪುಟ ೬)

Kannada Nighantu by Kannada Sahitya Parishattu (Kannada-Kannada) Volume 6 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು (ಸಂಪುಟ ೬)

This Dictionary:

203. Kannada Nighantu by Kannada Sahitya Parishattu (Kannada-Kannada) Volume 7 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು (ಸಂಪುಟ ೭)

Kannada Nighantu by Kannada Sahitya Parishattu (Kannada-Kannada) Volume 7 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು (ಸಂಪುಟ ೭)

This Dictionary:

204. Kannada Nighantu by Kannada Sahitya Parishattu (Kannada-Kannada) Volume 8 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು (ಸಂಪುಟ ೮)

Kannada Nighantu by Kannada Sahitya Parishattu (Kannada-Kannada) Volume 8 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು (ಸಂಪುಟ ೮)

This Dictionary:

205. Kannada-English-Malayalam Trilingual Dictionary

Kannada-English-Malayalam Trilingual Dictionary

This Dictionary:

206. Kashmiri-English Dictionary for Second Language Learners

Kashmiri-English Dictionary for Second Language Learners

This Dictionary:

207. Konyak-Hindi-English Dictionary

Konyak-Hindi-English Dictionary

This Dictionary:

208. Kuvi-Oriya-English Dictionary | କୁଭି-ଓଡ଼ିଆ-ଇଂରାଜୀ ଡିକ୍ସନାରି

Kuvi-Oriya-English Dictionary | କୁଭି-ଓଡ଼ିଆ-ଇଂରାଜୀ ଡିକ୍ସନାରି

This Dictionary:

209. Kuzhale-Chahale-Dikshuneri (Khezha-English)

Kuzhale-Chahale-Dikshuneri (Khezha-English)

This Dictionary:

210. Lepcha Pictorial Glossary-1

Lepcha Pictorial Glossary-1

This Dictionary:

211. Madari Pictorial Glossary

Madari Pictorial Glossary

This Dictionary:

212. Malayalam-English Bilingual Dictionary

Malayalam-English Bilingual Dictionary

This Dictionary:

213. Malayalam-English-Kannada Trilingual Dictionary

Malayalam-English-Kannada Trilingual Dictionary

This Dictionary:

214. Malayalam-English-Tamil Trilingual Dictionary

Malayalam-English-Tamil Trilingual Dictionary

This Dictionary:

215. Malayalam-English-Telugu Trilingual Dictionary

Malayalam-English-Telugu Trilingual Dictionary

This Dictionary:

216. Manda-English Dictionary

Manda-English Dictionary

This Dictionary:

217. Manipuri Verbal Dictionary

Manipuri Verbal Dictionary

This Dictionary:

218. Odia-Kui Sabdakosh

Odia-Kui Sabdakosh

This Dictionary:

219. Odia-Oraon-Kisan Shabdakosha

Odia-Oraon-Kisan Shabdakosha

This Dictionary:

220. Odiya Lokasanskruti Shabda Kosha

Odiya Lokasanskruti Shabda Kosha

This Dictionary:

221. Onge-Hindi-English Pictorial Glossary

Onge-Hindi-English Pictorial Glossary

This Dictionary:

222. Panchamahali Bhili Pictorial Glossary

Panchamahali Bhili Pictorial Glossary

This Dictionary:

223. Patrakarita Paribhasha Kosh (English-Hindi)

Patrakarita Paribhasha Kosh (English-Hindi)

This Dictionary:

224. Physics : A Fundamental Glossary (English-Hindi)

Physics : A Fundamental Glossary (English-Hindi)

This Dictionary:

225. Physics : Learners Glossary (English-Hindi)

Physics : Learners Glossary (English-Hindi)

This Dictionary:

226. Pictorial Glossary in Kunkna Bhilli

Pictorial Glossary in Kunkna Bhilli

This Dictionary:

227. Pictorial Glossary in Nayki

Pictorial Glossary in Nayki

This Dictionary:

228. Pictorial Glossary in Vanzari

Pictorial Glossary in Vanzari

This Dictionary:

229. Prakruthik Vipad Shabdavali (Glossary of Natural Disaster Terms) (English-Hindi)

Prakruthik Vipad Shabdavali (Glossary of Natural Disaster Terms) (English-Hindi)

This Dictionary:

230. Punjabi Encyclopaedic Dictionary of Theatre

Punjabi Encyclopaedic Dictionary of Theatre

This Dictionary:

231. Pustakalya Vigyan Paribhasha Kosh (English-Hindi)

Pustakalya Vigyan Paribhasha Kosh (English-Hindi)

This Dictionary:

232. Quality Control Glossary (English-Hindi)

Quality Control Glossary (English-Hindi)

This Dictionary:

233. Samalpuri Odia Shabdakosha

Samalpuri Odia Shabdakosha

This Dictionary:

234. Spoken Tamil Dictionary

Spoken Tamil Dictionary

This Dictionary:

235. Standard Trilingual Dictionary (Sindhi-Hindi-English)

Standard Trilingual Dictionary (Sindhi-Hindi-English)

This Dictionary:

236. Tamil-English-Malayalam Trilingual Dictionary

Tamil-English-Malayalam Trilingual Dictionary

This Dictionary:

237. Tamil-Hindi-English Trilingual Dictionary Part-1 | तमिल-हिंदी-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश खंड-1

Tamil-Hindi-English Trilingual Dictionary Part-1 | तमिल-हिंदी-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश खंड-1

This Dictionary:

238. Tamil-Hindi-English Trilingual Dictionary Part-2 | तमिल-हिंदी-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश खंड-2

Tamil-Hindi-English Trilingual Dictionary Part-2 | तमिल-हिंदी-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश खंड-2

This Dictionary:

239. Tatsama Words Dictionary | तत्सम शब्द कोश (Multilingual)

Tatsama Words Dictionary | तत्सम शब्द कोश (Multilingual)

This Dictionary:

240. Telugu-English-Malayalam Trilingual Dictionary

Telugu-English-Malayalam Trilingual Dictionary

This Dictionary:

241. The Meaning of Difficult Word in Santali

The Meaning of Difficult Word in Santali

This Dictionary:

242. Toxicology & Medical Jurisprudence Glossary (English-Hindi)

Toxicology & Medical Jurisprudence Glossary (English-Hindi)

This Dictionary:

243. Trilingual Administrative Dictionary (English-Gujarati-Hindi) | त्रिभाषिक प्रशासनिक शब्दकोश (अंग्रेज़ी-गुजराती-हिंदी) | ત્રીભાષીય વહીવટી શબ્દકોષ (અંગ્રેજી-ગુજરાતી-હિન્દી)

Trilingual Administrative Dictionary (English-Gujarati-Hindi) | त्रिभाषिक प्रशासनिक शब्दकोश (अंग्रेज़ी-गुजराती-हिंदी) | ત્રીભાષીય વહીવટી શબ્દકોષ (અંગ્રેજી-ગુજરાતી-હિન્દી)

This Dictionary:

244. Trilingual Dictionary : Hindi-English-Nepali

Trilingual Dictionary : Hindi-English-Nepali

This Dictionary:

245. Zoology : A Fundamental Glossary (English-Hindi)

Zoology : A Fundamental Glossary (English-Hindi)

This Dictionary:

246. अंगामी-अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश | Angami-English-Hindi Dictionary

अंगामी-अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश | Angami-English-Hindi Dictionary

This Dictionary:

247. अण्डमानी-हिंदी-द्विभाषीक सचित्र शब्दावली | Andamanese-Hindi-English Pictorial Glossary

अण्डमानी-हिंदी-द्विभाषीक सचित्र शब्दावली | Andamanese-Hindi-English Pictorial Glossary

This Dictionary:

248. अंतरिक्ष विज्ञान शब्दावली | Space Science Glossary (English-Hindi)

अंतरिक्ष विज्ञान शब्दावली | Space Science Glossary (English-Hindi)

This Dictionary:

249. अपातानी-अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश | Apatani-English-Hindi Dictionary

अपातानी-अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश | Apatani-English-Hindi Dictionary

This Dictionary:

250. अरबी-हिंदी कोश | Arabi-Hindi Kosha

अरबी-हिंदी कोश | Arabi-Hindi Kosha

This Dictionary:

251. आओ-अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश | Ao-English-Hindi Dictionary

आओ-अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश | Ao-English-Hindi Dictionary

This Dictionary:

252. उर्दू हिन्दी परिचय कोश | Urdu-Hindi Parichay Kosh

उर्दू हिन्दी परिचय कोश | Urdu-Hindi Parichay Kosh

This Dictionary:

253. उर्दू-हिंदी शब्दकोश | Urdu-Hindi Shabdkosh

उर्दू-हिंदी शब्दकोश | Urdu-Hindi Shabdkosh

This Dictionary:

254. उर्दू-हिन्दी विद्यार्थी कोश | Urdu-Hindi Student’s Dictionary

उर्दू-हिन्दी विद्यार्थी कोश | Urdu-Hindi Student’s Dictionary

This Dictionary:

255. कंप्यूटर शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-बोडो) | Glossary of Computer (English-Bodo)

कंप्यूटर शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-बोडो) | Glossary of Computer (English-Bodo)

This Dictionary:

256. कर्नाटकांत उलोव्चे कोंकणी शब्द संग्रह | Karnatakant Ullovche Konkani Shabda Sangraha

कर्नाटकांत उलोव्चे कोंकणी शब्द संग्रह | Karnatakant Ullovche Konkani Shabda Sangraha

This Dictionary:

257. कृषि कीट विज्ञान पारिभाषा-कोश | Definitional Dictionary of Agricultural Entomology

कृषि कीट विज्ञान पारिभाषा-कोश | Definitional Dictionary of Agricultural Entomology

This Dictionary:

258. कोंकणी (तद्भव) संस्कृत शब्दकोश | Konkani (Tadbhav) Sanskrit Shabdakosh

कोंकणी (तद्भव) संस्कृत शब्दकोश | Konkani (Tadbhav) Sanskrit Shabdakosh

This Dictionary:

259. कोश विज्ञान कोश | Kosh Vijnan Kosh (English-Hindi)

कोश विज्ञान कोश | Kosh Vijnan Kosh (English-Hindi)

This Dictionary:

260. गुजराती-हिंदी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | Gujarati-Hindi-English Trilingual Dictionary : Vol-1

गुजराती-हिंदी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | Gujarati-Hindi-English Trilingual Dictionary : Vol-1

This Dictionary:

261. गोंडि शब्दकोश | Gondi Dictionary

गोंडि शब्दकोश | Gondi Dictionary

This Dictionary:

262. डोगरी – डोगरी शब्दकोश भाग – १ | Dogri – Dogri Dictionary Part – 1

डोगरी – डोगरी शब्दकोश भाग – १ | Dogri – Dogri Dictionary Part – 1

This Dictionary:

263. डोगरी – डोगरी शब्दकोश भाग – २ | Dogri – Dogri Dictionary Part – 2

डोगरी – डोगरी शब्दकोश भाग – २ | Dogri – Dogri Dictionary Part – 2

This Dictionary:

264. तँवरधारी-हिन्दी शब्दकोश | Tawardhari-Hindi Shabdkosh

तँवरधारी-हिन्दी शब्दकोश | Tawardhari-Hindi Shabdkosh

This Dictionary:

265. तांगखुल-अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश | Tangkhul-English-Hindi Dictionary

तांगखुल-अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश | Tangkhul-English-Hindi Dictionary

This Dictionary:

266. देहवाली भिली शब्द चित्रावली | Dehwali Bhili Pictorial Glossary

देहवाली भिली शब्द चित्रावली | Dehwali Bhili Pictorial Glossary

This Dictionary:

267. पर्यावरण विज्ञान परिभाषा कोश | Definitional Dictionary of Environmental Science (English-Hindi)

पर्यावरण विज्ञान परिभाषा कोश | Definitional Dictionary of Environmental Science (English-Hindi)

This Dictionary:

268. पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी परिभाषा कोश | Definitional Dictionary of Petroleum Technology (English-Hindi)

पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी परिभाषा कोश | Definitional Dictionary of Petroleum Technology (English-Hindi)

This Dictionary:

269. प्राणिविज्ञान परिभाषा-कोश | Definitional Dictionary of Zoology (English-Hindi)

प्राणिविज्ञान परिभाषा-कोश | Definitional Dictionary of Zoology (English-Hindi)

This Dictionary:

270. बघेली-हिन्दी शब्दकोश | Bagheli-Hindi Dictionary

बघेली-हिन्दी शब्दकोश | Bagheli-Hindi Dictionary

This Dictionary:

271. बुन्देली-हिन्दी शब्दकोश | Bundeli-Hindi Dictionary

बुन्देली-हिन्दी शब्दकोश | Bundeli-Hindi Dictionary

This Dictionary:

272. भारतीय दर्शन परिभाषा कोश खंड-1 | Definitional Dictionary of Indian Philosophy Vol.-1 (Hindi)

भारतीय दर्शन परिभाषा कोश खंड-1 | Definitional Dictionary of Indian Philosophy Vol.-1 (Hindi)

This Dictionary:

273. भारतीय भाषा कोश, खंड- १ | Bharatiya Bhasha Kosh, Part-1

भारतीय भाषा कोश, खंड- १ | Bharatiya Bhasha Kosh, Part-1

This Dictionary:

274. भारतीय भाषा कोश, खंड- २ | Bharatiya Bhasha Kosh, Part-2

भारतीय भाषा कोश, खंड- २ | Bharatiya Bhasha Kosh, Part-2

This Dictionary:

275. भारतीय भाषा कोश, खंड- ३ | Bharatiya Bhasha Kosh, Part-3

भारतीय भाषा कोश, खंड- ३ | Bharatiya Bhasha Kosh, Part-3

This Dictionary:

276. भारतीय भाषा कोश, खंड-४ | Bharatiya Bhasha Kosh, Part-4

भारतीय भाषा कोश, खंड-४ | Bharatiya Bhasha Kosh, Part-4

This Dictionary:

277. भाषाविज्ञान परिभाषा कोश | Bhasha Vigyan Paribhasha Kosh (Bharat Book Centre)

भाषाविज्ञान परिभाषा कोश | Bhasha Vigyan Paribhasha Kosh (Bharat Book Centre)

This Dictionary:

278. भूगोल शब्द-संग्रह | Glossary of Geography (English-Hindi)

भूगोल शब्द-संग्रह | Glossary of Geography (English-Hindi)

This Dictionary:

279. भौतिकी शब्द-संग्रह | Glossary of Physics (English-Hindi-Bodo)

भौतिकी शब्द-संग्रह | Glossary of Physics (English-Hindi-Bodo)

This Dictionary:

280. भौतिकी शब्द-संग्रह| Glossary of Physics (English-Hindi)

भौतिकी शब्द-संग्रह| Glossary of Physics (English-Hindi)

This Dictionary:

281. मराठी-हिंदी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | Marathi-Hindi-English Trilingual Dictionary Vol-1

मराठी-हिंदी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | Marathi-Hindi-English Trilingual Dictionary Vol-1

This Dictionary:

282. मराठी-हिंदी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-2 | Marathi-Hindi-English Trilingual Dictionary Vol-2

मराठी-हिंदी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-2 | Marathi-Hindi-English Trilingual Dictionary Vol-2

This Dictionary:

283. मालवी-हिन्दी शब्दकोश | Maalavi-Hindi Dictionary

मालवी-हिन्दी शब्दकोश | Maalavi-Hindi Dictionary

This Dictionary:

284. माल्टो-हिंदी-अंग्रेजी शब्दकोश | Malto-Hindi-English Dictionary

माल्टो-हिंदी-अंग्रेजी शब्दकोश | Malto-Hindi-English Dictionary

This Dictionary:

285. मिश्मी-अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश | Mishmi-English-Hindi Dictionary

मिश्मी-अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश | Mishmi-English-Hindi Dictionary

This Dictionary:

286. मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) | Fundamental Administrative Terminology (English-Hindi)

मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) | Fundamental Administrative Terminology (English-Hindi)

This Dictionary:

287. वनस्पति विज्ञान शब्द-संग्रह | Glossary of Botany (English-Hindi)

वनस्पति विज्ञान शब्द-संग्रह | Glossary of Botany (English-Hindi)

This Dictionary:

288. शैलविज्ञान परिभाषा कोश | Definitional Dictionary Of Petrology (English-Hindi)

शैलविज्ञान परिभाषा कोश | Definitional Dictionary Of Petrology (English-Hindi)

This Dictionary:

289. संताली-हिंदी शब्दकोश | Santali-Hindi Shabdakosha

संताली-हिंदी शब्दकोश | Santali-Hindi Shabdakosha

This Dictionary:

290. साहित्य समीक्षा परिभाषा शब्दकोश इंग्लिश-सिंधी & सिंधी-इंग्लिश | Dictionary of Literary Terminology in English-Sindhi & Sindhi-English

साहित्य समीक्षा परिभाषा शब्दकोश इंग्लिश-सिंधी & सिंधी-इंग्लिश | Dictionary of Literary Terminology in English-Sindhi & Sindhi-English

This Dictionary:

291. सिंधी भक्ति-साहित्य शब्दकोश | Sindhi Bhakti Sahitya Shabdkosh

सिंधी भक्ति-साहित्य शब्दकोश | Sindhi Bhakti Sahitya Shabdkosh

This Dictionary:

292. सिंधी भाषा-विज्ञान कोश | Sindhi Bhasha Vijnan Kosh

सिंधी भाषा-विज्ञान कोश | Sindhi Bhasha Vijnan Kosh

This Dictionary:

293. सिंधी समानार्थी शब्दकोश | A Dictionary of Sindhi Synonyms

सिंधी समानार्थी शब्दकोश | A Dictionary of Sindhi Synonyms

This Dictionary:

294. हिंदी तमिल व्यावहारिक लघु कोश | Hindi-Tamil Vyaavaharik Laghu Kosha

हिंदी तमिल व्यावहारिक लघु कोश | Hindi-Tamil Vyaavaharik Laghu Kosha

This Dictionary:

295. हिंदी पारिभाषिक लघु कोश | Hindi Paribhashik Laghu Kosh

हिंदी पारिभाषिक लघु कोश | Hindi Paribhashik Laghu Kosh

This Dictionary:

296. हिंदी-असमिया-अंग्रेज़ी त्रिभाष कोश: जिल्द 1 | হিন্দী-অসমীয়া-ইংৰাজী ত্ৰিভাষিক অভিধান: প্ৰথম ভাগ | Hindi-Assamese-English Trilingual Dictionary: Part I

हिंदी-असमिया-अंग्रेज़ी त्रिभाष कोश: जिल्द 1 | হিন্দী-অসমীয়া-ইংৰাজী ত্ৰিভাষিক অভিধান: প্ৰথম ভাগ | Hindi-Assamese-English Trilingual Dictionary: Part I

This Dictionary:

297. हिंदी-असमिया-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश : जिल्द 1 | হিন্দী-অসমীয়া-ইংৰাজী ত্ৰিভাষিক অভিধান: প্ৰথম ভাগ | Hindi-Assamese-English Trilingual Dictionary: Vol I

हिंदी-असमिया-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश : जिल्द 1 | হিন্দী-অসমীয়া-ইংৰাজী ত্ৰিভাষিক অভিধান: প্ৰথম ভাগ | Hindi-Assamese-English Trilingual Dictionary: Vol I

This Dictionary:

298. हिंदी-असमिया-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश : जिल्द 2 | হিন্দী-অসমীয়া-ইংৰাজী ত্ৰিভাষিক অভিধান: দ্বিতীয় ভাগ | Hindi-Assamese-English Trilingual Dictionary : Vol II

हिंदी-असमिया-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश : जिल्द 2 | হিন্দী-অসমীয়া-ইংৰাজী ত্ৰিভাষিক অভিধান: দ্বিতীয় ভাগ | Hindi-Assamese-English Trilingual Dictionary : Vol II

This Dictionary:

299. हिंदी-असमिया-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश : जिल्द 3 | হিন্দী-অসমীয়া-ইংৰাজী ত্ৰিভাষিক অভিধান: তৃতীয় ভাগ | Hindi-Assamese-English Trilingual Dictionary : Vol III

हिंदी-असमिया-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश : जिल्द 3 | হিন্দী-অসমীয়া-ইংৰাজী ত্ৰিভাষিক অভিধান: তৃতীয় ভাগ | Hindi-Assamese-English Trilingual Dictionary : Vol III

This Dictionary:

300. हिंदी-कन्नड-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश जिल्द-1 | ಹಿಂದಿ-ಕನ್ನಡ-ಆಂಗ್ಲ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಕೋಶ ಸಂಪುಟ-1 | Hindi-Kannada-English Trilingual Dictionary, Part-1

हिंदी-कन्नड-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश जिल्द-1 | ಹಿಂದಿ-ಕನ್ನಡ-ಆಂಗ್ಲ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಕೋಶ ಸಂಪುಟ-1 | Hindi-Kannada-English Trilingual Dictionary, Part-1

This Dictionary:

301. हिंदी-कन्नड-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश जिल्द-2 | ಹಿಂದಿ-ಕನ್ನಡ-ಆಂಗ್ಲ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಕೋಶ ಸಂಪುಟ-2 | Hindi-Kannada-English Trilingual Dictionary, Part-2

हिंदी-कन्नड-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश जिल्द-2 | ಹಿಂದಿ-ಕನ್ನಡ-ಆಂಗ್ಲ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಕೋಶ ಸಂಪುಟ-2 | Hindi-Kannada-English Trilingual Dictionary, Part-2

This Dictionary:

302. हिंदी-कन्नड-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश जिल्द-3 | ಹಿಂದಿ-ಕನ್ನಡ-ಆಂಗ್ಲ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಕೋಶ ಸಂಪುಟ-3 | Hindi-Kannada-English Trilingual Dictionary, Part-3

हिंदी-कन्नड-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश जिल्द-3 | ಹಿಂದಿ-ಕನ್ನಡ-ಆಂಗ್ಲ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಕೋಶ ಸಂಪುಟ-3 | Hindi-Kannada-English Trilingual Dictionary, Part-3

This Dictionary:

303. हिंदी-कश्मीरी-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश : जिल्द 3 | Hindi-Kashmiri-English Trilingual Dictionary : Vol III

हिंदी-कश्मीरी-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश : जिल्द 3 | Hindi-Kashmiri-English Trilingual Dictionary : Vol III

This Dictionary:

304. हिंदी-कश्मीरी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | Hindi-Kashmiri-English Trilingual Dictionary Vol-1

हिंदी-कश्मीरी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | Hindi-Kashmiri-English Trilingual Dictionary Vol-1

This Dictionary:

305. हिंदी-कश्मीरी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-2 | Hindi-Kashmiri-English Trilingual Dictionary Vol-2

हिंदी-कश्मीरी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-2 | Hindi-Kashmiri-English Trilingual Dictionary Vol-2

This Dictionary:

306. हिंदी-गुजराती-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश : जिल्द 2 | હિન્દી-ગુજરાતી-અંગ્રેજી ત્રિભાષી શબ્દકોશ : ભાગ – ૨ | Hindi-Gujarati-English Trilingual Dictionary Vol II

हिंदी-गुजराती-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश : जिल्द 2 | હિન્દી-ગુજરાતી-અંગ્રેજી ત્રિભાષી શબ્દકોશ : ભાગ – ૨ | Hindi-Gujarati-English Trilingual Dictionary Vol II

This Dictionary:

307. हिंदी-गुजराती-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश : जिल्द 3 | હિન્દી-ગુજરાતી-અંગ્રેજી ત્રિભાષી શબ્દકોશ : ભાગ – ૩ | Hindi-Gujarati-English Trilingual Dictionary Vol III

हिंदी-गुजराती-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश : जिल्द 3 | હિન્દી-ગુજરાતી-અંગ્રેજી ત્રિભાષી શબ્દકોશ : ભાગ – ૩ | Hindi-Gujarati-English Trilingual Dictionary Vol III

This Dictionary:

308. हिंदी-गुजराती-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | હિન્દી-ગુજરાતી-અંગ્રેજી ત્રિભાષી શબ્દકોશ : ભાગ – ૧ | Hindi-Gujarati-English Trilingual Dictionary Vol-1

हिंदी-गुजराती-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | હિન્દી-ગુજરાતી-અંગ્રેજી ત્રિભાષી શબ્દકોશ : ભાગ – ૧ | Hindi-Gujarati-English Trilingual Dictionary Vol-1

This Dictionary:

309. हिंदी-गुजराती-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | હિન્દી-ગુજરાતી-અંગ્રેજી ત્રિભાષી શબ્દકોશ : ભાગ – ૧ | Hindi-Gujarati-English Trilingual Dictionary Vol-1

हिंदी-गुजराती-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | હિન્દી-ગુજરાતી-અંગ્રેજી ત્રિભાષી શબ્દકોશ : ભાગ – ૧ | Hindi-Gujarati-English Trilingual Dictionary Vol-1

This Dictionary:

310. हिंदी-डोगरी शब्दकोश | Hindi-Dogri Dictionary

हिंदी-डोगरी शब्दकोश | Hindi-Dogri Dictionary

This Dictionary:

311. हिंदी-तेलुगु व्यावहारिक लघु कोश | Hindi-Telugu Vyavaharik Laghukosha

हिंदी-तेलुगु व्यावहारिक लघु कोश | Hindi-Telugu Vyavaharik Laghukosha

This Dictionary:

312. हिंदी-बंगला-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश : जिल्द 1 | হিন্দি-বাংলা-ইংরেজি ত্রিভাষিক অভিধান: ভলিউম ১ | Hindi-Bengali-English Trilingual Dictionary : Vol-1

हिंदी-बंगला-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश : जिल्द 1 | হিন্দি-বাংলা-ইংরেজি ত্রিভাষিক অভিধান: ভলিউম ১ | Hindi-Bengali-English Trilingual Dictionary : Vol-1

This Dictionary:

313. हिंदी-बंगला-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश : जिल्द 2 | হিন্দি-বাংলা-ইংরেজি ত্রিভাষিক অভিধান: ভলিউম ২ | Hindi-Bengali-English Trilingual Dictionary: Vol-2

हिंदी-बंगला-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश : जिल्द 2 | হিন্দি-বাংলা-ইংরেজি ত্রিভাষিক অভিধান: ভলিউম ২ | Hindi-Bengali-English Trilingual Dictionary: Vol-2

This Dictionary:

314. हिंदी-बंगला-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश : जिल्द 3 | হিন্দি-বাংলা-ইংরেজি ত্রিভাষিক অভিধান: ভলিউম ৩ | Hindi-Bengali-English Trilingual Dictionary: Vol-3

हिंदी-बंगला-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश : जिल्द 3 | হিন্দি-বাংলা-ইংরেজি ত্রিভাষিক অভিধান: ভলিউম ৩ | Hindi-Bengali-English Trilingual Dictionary: Vol-3

This Dictionary:

315. हिंदी-बंगला-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | Hindi-Bengali-English Trilingual Dictionary: Vol-1

हिंदी-बंगला-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | Hindi-Bengali-English Trilingual Dictionary: Vol-1

This Dictionary:

316. हिंदी-बंगला-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-2 | Hindi-Bengali-English Trilingual Dictionary: Vol-2

हिंदी-बंगला-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-2 | Hindi-Bengali-English Trilingual Dictionary: Vol-2

This Dictionary:

317. हिंदी-मराठी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | Hindi-Marathi-English Trilingual Dictionary Vol-1

हिंदी-मराठी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | Hindi-Marathi-English Trilingual Dictionary Vol-1

This Dictionary:

318. हिंदी-मराठी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-2 | Hindi-Marathi-English Trilingual Dictionary Vol-2

हिंदी-मराठी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-2 | Hindi-Marathi-English Trilingual Dictionary Vol-2

This Dictionary:

319. हिंदी-मराठी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-3 | Hindi-Marathi-English Trilingual Dictionary Vol-3

हिंदी-मराठी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-3 | Hindi-Marathi-English Trilingual Dictionary Vol-3

This Dictionary:

320. हिंदी-मलयालम-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश जिल्द-1 | ഹിന്ദി-മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് ത്രിഭാഷാ നിഘണ്ടു വാല്യം1 | Hindi-Malayalam-English Trilingual Dictionary Vol-1

हिंदी-मलयालम-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश जिल्द-1 | ഹിന്ദി-മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് ത്രിഭാഷാ നിഘണ്ടു വാല്യം1 | Hindi-Malayalam-English Trilingual Dictionary Vol-1

This Dictionary:

321. हिंदी-मलयालम-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश जिल्द-2 | ഹിന്ദി-മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് ത്രിഭാഷാ നിഘണ്ടു വാല്യം2 | Hindi-Malayalam-English Trilingual Dictionary Vol-2

हिंदी-मलयालम-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश जिल्द-2 | ഹിന്ദി-മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് ത്രിഭാഷാ നിഘണ്ടു വാല്യം2 | Hindi-Malayalam-English Trilingual Dictionary Vol-2

This Dictionary:

322. हिंदी-मलयालम-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश जिल्द-3 | ഹിന്ദി-മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് ത്രിഭാഷാ നിഘണ്ടു വാല്യം3 | Hindi-Malayalam-English Trilingual Dictionary Vol-3

हिंदी-मलयालम-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश जिल्द-3 | ഹിന്ദി-മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് ത്രിഭാഷാ നിഘണ്ടു വാല്യം3 | Hindi-Malayalam-English Trilingual Dictionary Vol-3

This Dictionary:

323. हिंदी-संताली शब्दकोश | Hindi-Santali Shabdakosha

हिंदी-संताली शब्दकोश | Hindi-Santali Shabdakosha

This Dictionary:

324. हिंदी-सिंधी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | Hindi-Sindhi-English Trilingual Dictionary Vol-1

हिंदी-सिंधी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | Hindi-Sindhi-English Trilingual Dictionary Vol-1

This Dictionary:

325. हिंदी-सिंधी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-2 | Hindi-Sindhi-English Trilingual Dictionary Vol-2

हिंदी-सिंधी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-2 | Hindi-Sindhi-English Trilingual Dictionary Vol-2

This Dictionary:

326. हिंदी-सिंधी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-3 | Hindi-Sindhi-English Trilingual Dictionary Vol-3

हिंदी-सिंधी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-3 | Hindi-Sindhi-English Trilingual Dictionary Vol-3

This Dictionary:

327. हिन्दी तमिळ व्यावहारिक लघु कोश | Hindi- Tamil Vyavaharik Lagu Kosh

हिन्दी तमिळ व्यावहारिक लघु कोश | Hindi- Tamil Vyavaharik Lagu Kosh

This Dictionary:

328. অসমীয়া চিত্র শব্দাৱ্লী | Pictorial Glossary in Assamese

অসমীয়া চিত্র শব্দাৱ্লী | Pictorial Glossary in Assamese

This Dictionary:

329. অসমীয়া সাংস্কৃতিক শব্দকোষ | Asamiya Sanskritik Shabdakosh

অসমীয়া সাংস্কৃতিক শব্দকোষ | Asamiya Sanskritik Shabdakosh

This Dictionary:

330. ফান্দামেণ্টেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ টাৰমিন’ল’জী (ইংলিস-অসমীয়া ) | मूलभूल प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-असमिया) | Fundamental Administrative Terminology (English-Assamese)

ফান্দামেণ্টেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ টাৰমিন’ল’জী (ইংলিস-অসমীয়া ) | मूलभूल प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-असमिया) | Fundamental Administrative Terminology (English-Assamese)

This Dictionary:

331. বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি ত্রিভাষিক অভিধান: ভলিউম ১ | बंगला-हिंदी-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश जिल्द 1 | Bengali-Hindi-English Trilingual Dictionary: Volume 1

বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি ত্রিভাষিক অভিধান: ভলিউম ১ | बंगला-हिंदी-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश जिल्द 1 | Bengali-Hindi-English Trilingual Dictionary: Volume 1

This Dictionary:

332. বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি ত্রিভাষিক অভিধান: ভলিউম ১ |बंगला-हिंदी-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश जिल्द 2 | Bengali-Hindi-English Trilingual Dictionary: Volume 2

বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি ত্রিভাষিক অভিধান: ভলিউম ১ |बंगला-हिंदी-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश जिल्द 2 | Bengali-Hindi-English Trilingual Dictionary: Volume 2

This Dictionary:

333. বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি ত্রিভাষিক অভিধান: ভলিউম ৩ |बंगला-हिंदी-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश जिल्द 3 | Bengali-Hindi-English Trilingual Dictionary: Volume 3

বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি ত্রিভাষিক অভিধান: ভলিউম ৩ |बंगला-हिंदी-अंग्रेज़ी त्रिभाषा कोश जिल्द 3 | Bengali-Hindi-English Trilingual Dictionary: Volume 3

This Dictionary:

334. ভাষাকোষ | Bhashakosh (Bengali)

ভাষাকোষ | Bhashakosh (Bengali)

This Dictionary:

335. ভাষার তত্ত্ব ও বাংলা ভাষা | Bhasar Tattwa O Bangla Bhasa

ভাষার তত্ত্ব ও বাংলা ভাষা | Bhasar Tattwa O Bangla Bhasa

This Dictionary:

336. মনিপুরী ৱাহৈশিংবু য়েক্তুনা তাকপা লাইরিক | Pictorial Glossary in Manipuri

মনিপুরী ৱাহৈশিংবু য়েক্তুনা তাকপা লাইরিক | Pictorial Glossary in Manipuri

This Dictionary:

337. লরনর্স মনিপুরী-ইংলিশ দিক্সনারী | Learners Manipuri-English Dictionary

লরনর্স মনিপুরী-ইংলিশ দিক্সনারী | Learners Manipuri-English Dictionary

This Dictionary:

338. ਇਨਸਾਇਕਲੋਪੀਡੀਆ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਬਾਇਲੋਜੀ (ਅੰਗਰੇਜੀ-ਪੰਜਾਬੀ) | Encyclopaedic Dictionary Of Biology (English-Punjabi)

ਇਨਸਾਇਕਲੋਪੀਡੀਆ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਬਾਇਲੋਜੀ (ਅੰਗਰੇਜੀ-ਪੰਜਾਬੀ) | Encyclopaedic Dictionary Of Biology (English-Punjabi)

This Dictionary:

339. ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਸਾਇਕਲੋਪੀਡੀਆ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਰਬ | Punjabi Encyclopaedic Dictionary of Proverbs

ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਸਾਇਕਲੋਪੀਡੀਆ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਰਬ | Punjabi Encyclopaedic Dictionary of Proverbs

This Dictionary:

340. ગુજરાતી-અંગ્રેજી વહીવટી શબ્દકોષ | Gujarati-English Administrative Dictionary

ગુજરાતી-અંગ્રેજી વહીવટી શબ્દકોષ | Gujarati-English Administrative Dictionary

This Dictionary:

341. ગુજરાતી-હિન્દી-અંગ્રેજી ત્રિભાષી શબ્દકોશ : ભાગ – 1 | गुजराती-हिंदी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | Gujarati-Hindi-English Trilingual Dictionary : Vol-1

ગુજરાતી-હિન્દી-અંગ્રેજી ત્રિભાષી શબ્દકોશ : ભાગ – 1 | गुजराती-हिंदी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | Gujarati-Hindi-English Trilingual Dictionary : Vol-1

This Dictionary:

342. ગુજરાતી-હિન્દી-અંગ્રેજી ત્રિભાષી શબ્દકોશ : ભાગ – 1 | गुजराती-हिंदी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | Gujarati-Hindi-English Trilingual Dictionary : Vol-1

ગુજરાતી-હિન્દી-અંગ્રેજી ત્રિભાષી શબ્દકોશ : ભાગ – 1 | गुजराती-हिंदी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-1 | Gujarati-Hindi-English Trilingual Dictionary : Vol-1

This Dictionary:

343. ગુજરાતી-હિન્દી-અંગ્રેજી ત્રિભાષી શબ્દકોશ : ભાગ – ૨ | गुजराती-हिंदी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-2 | Gujarati-Hindi-English Trilingual Dictionary : Vol-2

ગુજરાતી-હિન્દી-અંગ્રેજી ત્રિભાષી શબ્દકોશ : ભાગ – ૨ | गुजराती-हिंदी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-2 | Gujarati-Hindi-English Trilingual Dictionary : Vol-2

This Dictionary:

344. ગુજરાતી-હિન્દી-અંગ્રેજી ત્રિભાષી શબ્દકોશ : ભાગ – ૩ | गुजराती-हिंदी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-3 | Gujarati-Hindi-English Trilingual Dictionary : Vol-3

ગુજરાતી-હિન્દી-અંગ્રેજી ત્રિભાષી શબ્દકોશ : ભાગ – ૩ | गुजराती-हिंदी-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश, जिल्द-3 | Gujarati-Hindi-English Trilingual Dictionary : Vol-3

This Dictionary:

345. વ્યવ્હારોપીયોગી ગુજરાતી-ગુજરાતી શબ્દકોષ | Vyavaharopayogi Gujarati-Gujrati Shabdakosh

વ્યવ્હારોપીયોગી ગુજરાતી-ગુજરાતી શબ્દકોષ | Vyavaharopayogi Gujarati-Gujrati Shabdakosh

This Dictionary:

346. ଇଂରାଜୀ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସନ ଶବ୍ଦକୋଷ | Prasasana Shabdakosha (English-Odia)

ଇଂରାଜୀ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସନ ଶବ୍ଦକୋଷ | Prasasana Shabdakosha (English-Odia)

This Dictionary:

347. ଓଡ଼ିଆ-ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟବହାରିକ ଲଘୁ କୋଷ | उड़िया-हिंदी व्यावहारिक लघु कोश | Odia-Hindi Vyavaharik Laghukosha

ଓଡ଼ିଆ-ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟବହାରିକ ଲଘୁ କୋଷ | उड़िया-हिंदी व्यावहारिक लघु कोश | Odia-Hindi Vyavaharik Laghukosha

This Dictionary:

348. ହିନ୍ଦୀ-ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରିକ ଲଘୁ କୋଷ | हिंदी-उड़िया व्यावहारिक लघु कोश | Hindi-Odia Vyavaharik Laghukosha

ହିନ୍ଦୀ-ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରିକ ଲଘୁ କୋଷ | हिंदी-उड़िया व्यावहारिक लघु कोश | Hindi-Odia Vyavaharik Laghukosha

This Dictionary:

349. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದಾವಳ್ | English-Konkani Dictionary

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದಾವಳ್ | English-Konkani Dictionary

This Dictionary:

350. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪದವಿವರಣ ಕೋಶ | Computer-Tantrajnana Padavivarana Kosha

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪದವಿವರಣ ಕೋಶ | Computer-Tantrajnana Padavivarana Kosha

This Dictionary:

351. ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ | Keetashastra Paribhashika Shabdakosha (English-Kannada)

ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ | Keetashastra Paribhashika Shabdakosha (English-Kannada)

This Dictionary:

352. ಕುಂಬಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿ ಪದಕೋಶ | Kumbarike Vrutti Padakosha (Kannada)

ಕುಂಬಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿ ಪದಕೋಶ | Kumbarike Vrutti Padakosha (Kannada)

This Dictionary:

353. ಕೃಷಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ಧಕೋಶ | Krishi Rasayana Shastra Paaribhasika Shabdakosha (English-Kannada)

ಕೃಷಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ಧಕೋಶ | Krishi Rasayana Shastra Paaribhasika Shabdakosha (English-Kannada)

This Dictionary:

354. ಕೃಷಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಿರೂಪಣಾವಳಿ | Krishi Rasayana Shastra Shabdartha Nirupanavali (English-Kannada)

ಕೃಷಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಿರೂಪಣಾವಳಿ | Krishi Rasayana Shastra Shabdartha Nirupanavali (English-Kannada)

This Dictionary:

355. ಕೃಷಿ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ | Krishi Sasyashastra Paribhashika Shabdakosha (English-Kannada)

ಕೃಷಿ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ | Krishi Sasyashastra Paribhashika Shabdakosha (English-Kannada)

This Dictionary:

356. ಕೈಪುಡಿ ಪುಸ್ತಕ (ಕೊಡವ – ಕನ್ನಡ – ಇಂಗ್ಲಿಶ್‌) | Kaipudi Pustaka (Kodava – Kannada – English)

ಕೈಪುಡಿ ಪುಸ್ತಕ (ಕೊಡವ – ಕನ್ನಡ – ಇಂಗ್ಲಿಶ್‌) | Kaipudi Pustaka (Kodava – Kannada – English)

This Dictionary:

357. ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಂತರ ಶಬ್ದಕೋಶ | Konkani Samantara Shabdakosha

ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಂತರ ಶಬ್ದಕೋಶ | Konkani Samantara Shabdakosha

This Dictionary:

358. ಚಂಪೂ ನುಡಿಗನ್ನಡಿ (ಹಳಗನ್ನಡ ಶಬ್ಧಾರ್ಥ ಸಂಕಲನ) | CHAMPU NUDIGANNADI (Halagannada Shabdartha Sankalana) (Kannada)

ಚಂಪೂ ನುಡಿಗನ್ನಡಿ (ಹಳಗನ್ನಡ ಶಬ್ಧಾರ್ಥ ಸಂಕಲನ) | CHAMPU NUDIGANNADI (Halagannada Shabdartha Sankalana) (Kannada)

This Dictionary:

359. ಜಾನಪದ ವಸ್ತುಕೋಶ | Janapada Vastukosha (Kannada)

ಜಾನಪದ ವಸ್ತುಕೋಶ | Janapada Vastukosha (Kannada)

This Dictionary:

360. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ | Jeevashastra Paribhashika Shabdakosha (English-Kannada)

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ | Jeevashastra Paribhashika Shabdakosha (English-Kannada)

This Dictionary:

361. ಪಂಪನ ನುಡಿಗಣಿ | Pampana Nudigani (Kannada)

ಪಂಪನ ನುಡಿಗಣಿ | Pampana Nudigani (Kannada)

This Dictionary:

362. ಹಳಗನ್ನಡ ಪದಸಂಪದ | Halagannada Padasampada (Kannada)

ಹಳಗನ್ನಡ ಪದಸಂಪದ | Halagannada Padasampada (Kannada)

This Dictionary:

Loading Results

IT Tools

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  ಭಾರತವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
  ಭಾರತವಾಣಿ ವಿಂಡೋಸ್‌ ಆ್ಯಪ್‌