ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

ಕಾನೂನು ಸಮಿತಿ

  • ಉಪ ಕುಲಸಚಿವರು, ಕಾಪಿರೈಟ್ ವಿಭಾಗ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
  • ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಭಾ), ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
  • ಶ್ರೀ ಎಂ ಎನ್ ಸಿಂಗ್, ಡಿಎಲ್ಎ, ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿಭಾಗ, ಕಾನೂನು ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

विधिक समिति

  1. उप कुलसचिव, प्रतिलिप्याधिकार प्रभाग, भारत सरकार
  2. उप सचिव (भाषा), भाषा प्रभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
  3. श्री एम. एन. सिंह, डी.एल.ए. कानूनी मामलों का विभाग, विधि मंत्रालय, भारत सरकार

Legal Committee

  1. Deputy Registrar, Copyright Division, Government of India
  2. Deputy Secretary (L), Language Division, MHRD, Government of India
  3. Shri M.N.Singh, DLA, Dept. of Legal Affairs, Ministry of Law, Govt. of India

IT Tools

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  ಭಾರತವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
  ಭಾರತವಾಣಿ ವಿಂಡೋಸ್‌ ಆ್ಯಪ್‌